Handbok

Allmänt

SklaffKOM utvecklades under slutet av 1992 av några glada entusiaster och har sedan dess utvecklats mer eller mindre konstant med nyheter.
Programmet kan köras under de flesta UNIX-miljöer och finns på svenska och engelska. Flera porteringar till Linux har gjorts genom åren men de har visat sig fungera mindre bra.
SklaffKOM lyder under GNU-licens. Läs mer om Sklaffkoms historia här.

Så här loggar du in

När du fått ditt konto använder du en SSH-klient, exempelvis PuTTY eller SyncTerm, och kopplar upp dig till bbs.sklaffkom.se.

Möten

Det finns fyra typer av möten som kan skapas i SklaffKOM: öppna, slutna, hemliga och news. Hemliga möten är osynliga överallt i systemet utom för mötesskaparen och de som har rättigheter i mötet.Möten skapas med kommandot “skapa möte”. Om mötesnamnet innehåller ord inom parentes räknas inte dessa ord in i mötets namn. T.ex. går man till mötet “(SklaffKOM) synpunkter” genom att skriva “gåsynpunkter”. För att se vilka möten som finns ges kommandot “lista möten”. Möten med en asterisk innan mötesnamnet är möten du inte är medlem i. News-möten skapas normalt bara av administrations-användaren på användarnas beställning.

Mötesskaparen kan addera och subtrahera rättigheter för användare i sitt möte. Att ha rättigheter innebär att man får bli medlem i mötet. Alla som är medlemmar har rätt att läsa och skriva texter, samt
överföra filer till mötet. För att se vilka som har rättigheter i ett möte ges kommandot “lista rättigheter”.

Medlemskap i möte fås genom kommandot “medlem”. Man kan utträda ur ett möte med kommandot “utträd”. För att se vilka som är medlemmar i ett möte skriver man “lista medlemmar”.

Mötesskaparen kan inte radera texter i mötet, utan bara författaren till en text kan radera den. Mötets namn kan ändras av mötesskaparen med kommandot “ändra mötesnamn”. Mötet kan även raderas av sin
skapare med kommandot “radera möte”.

Texter

Texterna organiseras i träd som är separata för varje möte. Varje inlägg motsvarar roten på trädet och dess kommentarer är förgreningar. Normalt läser man texter från roten och uppåt i trädet. Texter kan
inte flyttas mellan möten och en text kan inte ligga i flera möten samtidigt.

SklaffKOM håller reda på tre stycken texter åt dig hela tiden, den sist lästa texten, den “senaste” texten och den “kommenterade” texten. Om du vill läsa den sist lästa texten igen ger du kommandot “igen”. Den “senaste” lästa texten är den text som senast lästes med kommandot “(Läsa) nästa text” eller “(Läsa) nästa kommentar”. Denna text kan refereras till med “senaste” i alla kommandon som arbetar med texter, t.ex. “läsa”, “kommentera” och “återse”. Den “kommenterade” texten är den text som den “senaste” lästa texten är en kommentar till och kan refereras på samma sätt som den “senaste” texten, t.ex. “återse kommenterade” (kan även förkortas till “-“). Har du läst för långt kan du använda kommandot “backa” för att backa tillbaka ett visst antal texter.

Texter skrivs i möten med kommandot “inlägg” eller “skriv”. Kommentarer till texter eller brev görs med “kommentera”. Personliga kommentarer (kommentarer som hamnar i den kommenterade författarens brevlåda) görs med “personlig”.

Privata brev till andra användare skrivs med kommandot “brev” och användares namn. Om du har flaggan “kopia (av sända brev)” påslagen får du även en kopia av brevet i din egen brevlåda. Om namnet innehåller ett @ antas det att du vill skicka ett email till någon annan i Internet-världen.

Texter läsas normalt genom att trycka <RETURN>. Vill man läsa en speciell text kan kommandona “läsa” eller “återse” användas, eller textnumret anges ensamt som kommando. Texter raderas med kommandot “radera text” som bara kan utföras av textförfattaren.

Editor

SklaffKOM använder en enkel radeditor. Det finns inte möjlighet att göra t.ex. “!annat” och fortsätta en text senare. Blir man utslängd ur systemet pga avbrott i modemförbindelsen får man dock fortsätta skriva in sin avbrutna text nästa gång man loggar in.

Editorn gör automatiska radbrytningar och det finns möjlighet att “backa” upp på föregående rad (även upp till ärenderaden). “Sägar” och “skrik” kan skickas och tas emot innefrån editorn. Texten man editerar kan läsas “!läsa”. “!hela” eller Ctrl-L visar hela texten inklusive texthuvud. “!ändra” tillåter att man ändrar en speciell rad i texten. Ctrl-X eller Ctrl-U raderar hela den rad man står på och Ctrl-W raderar ett ord bakåt. Du kan även radera och infoga rader med kommandona “!radera” resp “!infoga”. En text sparas med “!spara”/ “!lägga” eller med Ctrl-Z/Ctrl-D. Den text man kommenterar kan återses med “!återse”. Vill man kasta bort sin text skriver man “!bort” eller trycker Ctrl-C. Hjälp i editorn fås med “!hjälp”.

Flytta i editorn

Kommandot “!flytta” finns numera i editorn. Det tar ett mötesnamn som argument och flyttar texten man skriver dit när den sparas. Det går bara att flytta texter till möten man är medlem i. Kommandot fungerar bara vid “kommentera” i möten, inte vid brev, inlägg eller personliga kommentarer. Texten som kommenteras vet inte om att den är kommenterad, det vill säga att det står inget om att det finns en kommentar i ett annat möte under själva texten. Detta av två orsaker:

1. Rent tekniskt är det svårt att få det att fungera.
2. Man slipper en massa struntprat från ett möte i ett annat. !flytta har ju ofta används i andra system för att skriva någon fånig kommentar till en seriös text och addera den till ett slaskmöte.

När man läser den flyttade kommentaren går det att återse den kommenterade texten med “å k” eller “-” som vanligt, även om man inte är medlem i det mötet där texten finns. Dock måste man ha behörighet att BLI medlem för att få se texten. Är en kommentar flyttad från ett möte man inte har behörighet att titta i får man aldrig veta att det är en kommentar över huvud taget.

Hoppa över och oläs

SklaffKOM innehåller några kommandon för att välja ut vilka texter man vill ha som olästa. Dessa är indelade i tre grupper, kommandon för att “hoppa över” texter, kommandon för att “oläsa” texter samt
kommandot “endast”.

Vill man läsmarkera (alltså slippa läsa) alla texter i den gren av text-trädet som man befinner sig i används kommandot “hoppa över”. Vill man läsmarkera hela trädet används kommandot “hoppa träd”.

För att markera en text som oläst används kommandot “oläs text”. Då kommer du att få läsa om texten nästa gång du loggar in i SklaffKOM. Vill du oläsmarkera alla texter i trädet du står i ges kommandot “oläs träd”.

Vill du oläsmarkera en del av trädet, det vill säga en viss text och alla dess kommentar och underkommentarer osv. används du kommandot “oläs delträd” och anger från vilken text du vill ha oläst. Praktiskt när man gör “återse kommenterade” flera gånger och sen vill läsa om från det ställe där diskussion startade utan att behöva använda “endast”.

“Endast” används för att sätta antalet olästa texter i ett möte och arbetar kronologiskt bakåt. “endast 10” oläsmarkerar t.ex. de 10 senast skrivna texterna i mötet.

Sökfunktioner

SklaffKOM har två funktioner för att söka efter strängar i texter: “sök” och “globalsök”. Dessa fungerar på samma sätt förutom att “globalsök” söker i alla möten i systemet och “sök” bara söker i det möte du befinner dig i. Båda kommandona tar en textsträng som argument och visar sedan alla textnummer där textsträngen förekommer samt hela den rad som innehåller strängen.

Vill du lista ärenderaderna i det möte du befinner dig i kan du skriva “lista ärenden” och få se dessa med den senast skrivna texten först. Anger du en textsträng som argument visas bara de ärenderader som innehåller textsträngen.

Säg och skrik

För att meddela sig med andra användare direkt och inte behöva skriva texter i systemet finns det två kommandon: “säg” och “skrik”/”ropa”. Dessa fungerar på samma sätt förutom att “skrik”/”ropa” skickar meddelandet till samtliga inloggade och “säg” endast skickar till en specifik person.

Syntaxen för “säg” är “säg <användare>, <meddelande>”. Om bara “säg <användare>” ges kommer SklaffKOM att fråga efter rader med meddelanden att skicka till personen tills ett tomt meddelande ges. Kommandot “skrik”/”ropa” tar inget användarnamn men fungerar i övrigt på samma sätt.

Du behöver aldrig göra något för att ta emot ett meddelande, det kommer automatiskt upp när systemet väntar på inmatning. Samma sak gäller om det skrivs en ny text i något möte, din prompt skrivs om automatiskt.

Användarprofil

Det finns ett flertal saker du kan ställa in för din användare. Dessa beskrivs nedan:

Flaggor: Dessa kan antingen vara “av” eller “på”. Ger du kommandot “lista flaggor” ser du vilka flaggor som finns och deras status. För att ändra en flagga skriver du antingen “slå av <flagga>” eller “slå
på <flagga>”.

Lapp: En text som kommer upp varje gång någon skriver ett brev eller en personlig kommentar till dig, ändras med kommandot “ändra lapp”.

Lösenord: Detta bör ändras första gången du loggar in och görs med kommandot “ändra lösenord”.

Personuppgifter: Uppgifter som adress, telefonnummer och dylikt kan du ändra med “ändra personuppgifter”. Dessa syns senare om man gör “status” på din användare.

Timeout: Den tid det tar innan du blir utloggad om du inte rör vid någon tangent. Den är normalt 0 minuter, det vill säga aldrig. Du ändrar den med kommandot “ändra timeout”. En minut innan du blir utloggad får du en varning.

Uppstartskommandon: En text som innehåller alla de kommandon som du vill ska utföras varje gång du loggar in, t.ex. “vilka” och “lista nyheter”. Använd kommandot “ändra uppstartskommandon” och skriv in kommandona i editorn, ett kommando på varje rad och spara som vanligt.

Information

I SklaffKOM finns det ett flertal kommandon för att få information. “lista användare” ger dig en lista på alla användare sorterad på efternamnet. “lista senaste” visar när varje användare senast loggade in. “lista nyheter”/”lista olästa” visar var du har olästa texter. “lista kommandon”/”?” visar vilka kommandon som finns och “hjälp” ger hjälp för ett speciellt kommando.”vilka” visar vilka som använder SklaffKOM just nu. “var” visar i vilket möte du befinner dig. “tiden” visar vad systemets klocka är.

“status” visar detaljerad information om en användare eller ett möte och “information” ger allmän information om systemet.

Avsluta

SklaffKOM avslutas genom något av kommandona “sluta” eller “logout” och omstartas med “börja om”.